Podmínky použití

Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“) určují pravidla, za kterých vám (dále také „Vám“ nebo „Vás“) umožňujeme využívat tyto webové stránky http://www.baesystems.com (dále jen „webové stránky“). Než začnete webové stránky používat, pozorně si tyto podmínky přečtěte. Vstupem na webové stránky vyjadřujete Váš souhlas s podmínkami použití a zavazujete se je dodržovat. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte.
 
1. INFORMACE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI / OBECNÉ INFORMACE
1.1 Jsme společnost BAE Systems plc, zapsaná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod IČ: 1470151, se sídlem 6 Carlton Gardens, Londýn, SW1Y 5AD, Spojené království. (dále také „my“ nebo „nás“ nebo „naše společnost“).
1.2 Máte-li dotaz, stížnost nebo připomínku k webovým stránkám, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese webmasterplc@baesystems.com, popř. použít tlačítko „Kontaktujte nás“ na webových stránkách, popř. alternativní adresy uvedené v odstavci 16.
1.3 Naše DIČ je GB641407169.
1.4 Řídíme se společnými standardy pro naše odvětví, které vytvořilo Evropské sdružení leteckého a obranného průmyslu a které jsou k dispozici na adrese http://fr.dcnsgroup.com, jakož i globálními zásadami obchodní etiky, které vytvořilo Mezinárodní fórum pro obchodní etické chování v leteckém a obranném průmyslu, které jsou k dispozici na adrese http://www.asd-europe.org.
 
2. PŘÍSTUP A REGISTRACE
2.1 Povolujeme časově omezený přístup na webové stránky a vyhrazujeme si právo webové stránky zrušit nebo upravovat, bez předchozího upozornění. Neponeseme odpovědnost v případě, že webové stránky budou z jakéhokoliv důvodu nedostupné, bez ohledu na dobu, kdy se stanou nedostupné, a dobu trvání výpadku.  Jste povinni splnit všechny požadavky nutné k získání přístupu na webové stránky. Dále nesete plnou odpovědnost za skutečnost, že všechny osoby, které budou mít přístup na webové stránky pomocí vašeho internetového připojení, se seznámí s těmito podmínkami a budou je dodržovat.
2.2 Jsme oprávněni dle svého výlučného uvážení omezit přístup k některým částem webových stránek, popř. ke stránkám jako celku, pro vybrané skupiny uživatelů, např. uživatele, kteří se na našich stránkách zaregistrují.
2.3 Vybrané oddíly těchto webových stránek, včetně extranetu společnosti, stránky internetu pro školy a oddílu s volnými pracovními místy, jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Chcete-li požádat o registraci k firemnímu extranetu, použijte formulář žádosti o registraci k firemnímu extranetu. K dispozici je také registrační formulář pro oddíl s volnými pracovními místy a odkaz pro školy.
 
3. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
3.1 Jsme vlastníkem nebo poskytovatelem licence na všechna práva k duševnímu vlastnictví pro webové stránky a materiály na nich uveřejněné, včetně, mimo jiné, ochranných známek, log, grafiky, fotografií, animací, značek, barevného provedení, vzhledu, videí, firemních tiskopisů, publikací, zpráv a textu. Tato díla jsou chráněna zákony o autorských právech Anglie a Walesu, mezinárodními úmluvami o autorských právech a veškerými ostatními platnými zákony o autorských právech a duševním vlastnictví platícími v různých částech světa.
3.2 Použití webových stránek a jejich obsahu Vám neuděluje práva k našemu duševnímu vlastnictví, popř. duševnímu vlastnictví třetích stran použitému na webových stránkách a v jejich obsahu.
3.3 Nebudou-li tyto podmínky výslovně stanovovat jinak, nesmíte kopírovat, reprodukovat, dále publikovat, stahovat, uveřejňovat, vysílat, zaznamenávat, přenášet, komerčně využívat, editovat, sdělovat veřejnosti nebo jinak distribuovat služby, webové stránky nebo materiály použité na webových stránkách, popř. počítačové kódy prvků tvořících webové stránky. Jste však oprávněni stahovat nebo tisknout krátké výňatky obsahu webových stránek na svůj pevný disk výlučně za účelem jejich zobrazení, za podmínky, že zhotovíte pouze jednu (1) časově omezenou kopii libovolných informací. Rovněž jste oprávněni vytisknout jednu (1) kopii nebo výňatek libovolné stránky webových stránek pro Vaši osobní potřebu nebo nekomerční využití; také můžete materiály uveřejněné na webových stránkách ukázat jiným osobám ve Vaší společnosti, za podmínky, že vždy zmíníte nás (a další přispěvatele, jsou-li uvedeni) jako autory materiálů na webových stránkách.
3.4 Při stahování nebo tisku obsahu webových stránek nesmíte z žádného materiálu nebo informací uvedených na webových stránkách odstraňovat nebo upravovat ochranné známky, upozornění na autorská práva nebo jiná upozornění na vlastnictví, legendy nebo omezení, včetně identifikačních údajů produktů. Dále nesmíte žádným způsobem upravovat papírové nebo digitální kopie materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, a nesmíte používat ilustrace, fotografie, videa nebo zvukové stopy, popř. grafiku odděleně od doprovodného textu.
3.5 Žádnou část materiálů uveřejněných na webových stránkách nesmíte používat ke komerčním účelům, aniž byste od naší společnosti nebo našich poskytovatelů licence získali licenci k jejich použití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno uvedené materiály kopírovat nebo jinak dále publikovat.
3.6 Jiné využití materiálů, neuvedené v odst. 3, je možné jen na základě našeho předchozího výslovného povolení.
3.7 Pokud vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete libovolnou část webových stránek v rozporu s těmito podmínkami, okamžitě přestáváte být oprávněni využívat webové stránky a budete povinni vrátit nebo zničit (dle naší volby) všechny Vámi zhotovené kopie materiálů.
3.8 Jakékoliv neoprávněné stahování, převádění či jiné kopírování nebo úpravy obsahu webových stránek může představovat porušení zákonů nebo zvykového práva a mít za následek podání žaloby.
3.9 BAE SYSTEMS je registrovanou ochrannou známkou společnosti BAE Systems plc a je registrována v některých zemích světa. Rovněž platí, že některá slova, fráze, loga, ikony, grafické prvky nebo design použitý na stránkách webových stránek může představovat naše obchodní názvy nebo naše neregistrované ochranné známky, popř. názvy a ochranné známky našich sesterských společností. Zobrazení těchto obchodních názvů nebo ochranných známek na webových stránkách neznamená, že jsme Vám k nim udělili licenci.
3.10 Vyhrazujeme si právo podniknout veškeré kroky, abychom zabránili neoprávněnému využití našich práv k duševnímu vlastnictví.
3.11 Nebude-li uvedeno jinak, třetí strany (např. obchodní partneři, vládní úřady, zákazníci a spolupracovníci), kteří uveřejňují svůj obsah na webových stránkách, vlastní úplná autorská práva ke svým materiálům.
3.12 Všechny názvy produktů nebo společností, zařízení, log, ikon, grafických prvků nebo designu třetích stran uvedené na webových stránkách jsou či mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků a jsou použity v dobré víře a způsobem, který je pro jejich vlastníky výhodný. Bez souhlasu těchto vlastníků nepovolujeme jejich využití jinou osobou. Využití těchto prvků bez souhlasu vlastníka může představovat porušení jeho práv. Uvedení či neuvedení produktů, služeb, společností, organizací, domovských či jiných webových stránek třetích stran na webových stránkách neznamená, že je naše společnost schvaluje či neschvaluje.
 
4. VÁM POVOLENÉ VYUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A MATERIÁLŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A ČINNOSTI
4.1 Zavazujete se využívat webové stránky (či jejich libovolnou část) v souladu se všemi zákony platícími v zemi, ze které na webové stránky vstupujete.
4.2 Zavazujete se, že využitím webových stránek (či jejich libovolné části) nebudete:
4.2.1 používat webové stránky způsobem, který může vést k podpoře, iniciování nebo provádění trestné či jiné nezákonné činnosti;
4.2.2 přenášet na webové stránky nebo přes webové stránky soubory obsahující viry, trojské koně, červy či jiné škodlivé či technicky destruktivní prvky, které mohou narušovat, omezovat nebo přerušit běžný provoz webových stránek;
4.2.3 umísťovat na webové stránky nebo přes ně přenášet materiály, které jsou pomlouvačné, hanlivé, vulgární, urážlivé, výhružné, zastrašující nebo rouhačské, popř. materiály vyvolávající hněv, nepříjemné pocity nebo zbytečný strach;
4.2.4 využívat webové stránky způsobem, který způsobí jejich narušení, poškození či snížení jejich účinnosti, popř. způsobem, který zhorší účinnost nebo funkčnost webových stránek;
4.2.5 využívat webové stránky způsobem, který porušuje práva jiné osoby, společnosti nebo společnosti (včetně, mimo jiné, práv k duševnímu vlastnictví, práv na utajení nebo práv na ochranu soukromí);
4.2.6 provádět žádné činnosti, které by se snažily obejít nebo narušit bezpečnostní prvky webových stránek, popř. by narušovaly jiné webové stránky, servery nebo sítě naší společnosti;
4.2.7 usilovat o získání neoprávněného přístupu k libovolné části nebo komponentě webových stránek, serveru, na kterém jsou webové stránky uloženy, popř. serveru, počítači nebo databázi připojené k webovým stránkám;
4.2.8 nahrávat soubory obsahující aktivní hypertextový odkaz na jiné webové stránky.
4.3 Pokud Vám vznikne nárok vůči jinému uživateli webových stránek z důvodu jeho využití webových stránek, zavazujete se uplatňovat toto právo, nárok či právní kroky nezávisle na naší společnosti a bez její pomoci.
 
5. VAŠE ZÁKONNÉ POVINNOSTI/ZÁVAZKY VŮČI NÁM
5.1 Potvrzujete, že
5.1.1 veškeré informace a údaje, které od Vás obdržíme (včetně registračních údajů, je-li to relevantní), jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální;
5.1.2 budete dodržovat omezení Vašeho využívání webových stránek uvedená v odst. 4 a na jiných místech těchto podmínek;
5.1.3 v souvislosti s materiály umístěnými na webové stránky jste oprávněni tyto materiály umísťovat a získali jste k tomu veškeré nutné licence anebo povolení.
5.2 Zavazujete se odškodnit naši společnost za jakýkoliv nárok či škody (včetně souvisejících výdajů na právní zastoupení) uplatňované třetí stranou ve věci Vašeho využívání webových stránek, nebo v souvislosti s ním, včetně porušení, skutečného nebo předpokládaného, těchto podmínek nebo Vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.
 
6. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
6.1 Veškeré nápady, návrhy, připomínky, recenze, koncepty, know-how, informace, techniky, text, fotografie, grafiku nebo jiný obsah (dále jen „materiály“), které umístíte nebo nahrajete na webové stránky, budou považovány za veřejně přístupné, bez vlastnických práv.
6.2 Poskytnutím materiálů naší společnosti se zaručujete a prohlašujete, že materiály nebudou:
6.2.1 pomlouvačné, hanlivé, vulgární, urážlivé, výhružné, zastrašující nebo rouhačské, ani nebudou vyvolávat hněv, nepříjemné pocity nebo zbytečný strach;
6.2.2 předstírat, že pochází od jiné osoby nebo subjektu, včetně, mimo jiné, našich zaměstnanců, spolupracovníků, ředitelů nebo členů představenstva, ani nebudou vyvolávat dojem nebo nepravdivě uvádět, že máte vazby na jinou osobu nebo subjekt;
6.2.3 porušovat zákonná práva jiné osoby (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na utajení);
6.2.4 porušovat autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, práva k designu, patentová nebo jakákoliv jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo majetku platící kdekoliv na světě;
6.2.5 nabízet prodej, reklamu, propagaci nebo obstarání zboží nebo služeb ke komerčním účelům, popř. se jiným způsobem zapojovat do komerční činnosti;
6.2.6 falšovat nebo mazat údaje o autorství, popř. jinak odstraňovat řádné zákonné nebo vlastnické upozornění nebo doložky v poskytnutých materiálech.
6.3 Poskytnete-li nám materiály prostřednictvím webových stránek, udělujete nám i jiným společnostem ve skupině společností BAE Systems neomezenou, celosvětovou, bezplatnou a neodvolatelnou licenci používat materiály dle našeho výlučného uvážení za libovolným účelem, včetně, mimo jiné, použití, reprodukování, zobrazování, úprav, změn, přenášení, zveřejňování a poskytování třetím stranám, a komerčně využívat materiály na libovolném médiu, společně s neomezeným právem využívat veškeré nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v materiálech k libovolnému účelu. Rovněž se vzdáváte, v zákonem povoleném rozsahu, morálních práv k materiálům.
6.4 Neponeseme odpovědnost vůči třetí straně za obsah nebo přesnost materiálů, které nám Vy nebo jiný uživatel webových stránek poskytne.
6.5 Vyhrazujeme si právo sledovat, kontrolovat a odstraňovat (aniž bychom vůči Vám nesli odpovědnost) libovolné materiály nebo příspěvky, které umístíte na webových stránkách, pokud dle našeho názoru tyto materiály jednoznačně nevyhoví standardům pro obsah stránek uvedeným v našich zásadách přijatelného využívání stránek nebo poruší tyto podmínky. Rovněž jsme oprávněni sdělit Vaši totožnost třetí straně, která bude prohlašovat, že materiály, které umístíte nebo nahrajete na webové stránky, porušují její práva k duševnímu vlastnictví nebo práva na ochranu soukromí.
 
7. ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte, že nás odškodníte v souvislosti se všemi nároky, odpovědností, škodami, ztrátami, výdaji a náklady (včetně odměny za právní zastoupení), které naší společnosti vzniknou Vaším porušením podmínek (včetně škod způsobených Vámi poskytnutými materiály), či jinými závazky vyplývajícími z Vašeho využití webových stránek nebo jejich využití jinou osobou, která webové stránky navštěvuje z Vašeho internetového účtu. 
 
8. NAŠE ZÁKONNÉ POVINNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
8.1 Nic z toho, co je v těchto podmínkách uvedeno, nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za podvodnou nesprávnou interpretaci, popř. za úmrtí nebo osobní úraz způsobený naší nedbalostí nebo nedbalostí naší společnosti, našich zaměstnanců či zástupců, popř. jinou odpovědnost, kterou dle platných zákonů nelze vyloučit nebo omezit.
8.2 Nepřijímáme odpovědnost za
8.2.1 poškození Vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat či jiných soukromých materiálů způsobenou Vašim využitím webových stránek nebo související s Vámi stahovanými materiály na nich umístěných, popř. umístěných na jiných webových stránkách, na které odkazujeme, vyjma případu, kdy bude poškození způsobeno naší nedbalostí;
8.2.2 ztráty, škody, výdaje, náklady, zpoždění nebo jiné závazky (včetně, mimo jiné, finančních ztrát, např. ušlého zisku), které Vám mohou vystat v důsledku události vymykající se naší přiměřené kontrole (včetně, mimo jiné, selhání přenosu, komunikace, počítače či jiných zařízení nebo Vaší neschopnosti navštívit webové stránky, z libovolného důvodu či selhání, chyby nebo zpoždění v zaslání nebo přijetí upozornění, sdělení nebo pokynů prostřednictvím elektronické pošty nebo jiného elektronického média).
8.3 Přestože vynaložíme veškeré přiměřené úsilí k co možná nejrychlejší nápravě chyb nebo nedostatků poté, kdy se o nich dozvíme, neslibujeme, že samotné informace na webových stránkách budou bez chyb či nedostatků.
8.4 Neslibujeme, že webové stránky budou dostupné bez přerušení a v plně funkčním stavu; nemůžeme zaručit, že Vámi stažené soubory nebudou obsahovat viry, škodlivý software nebo jiné destruktivní prvky.
8.5 Přístup na webové stránky může být bez předchozího upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo oprav, popř. z důvodů vymykajících se naší přiměřené kontrole.
8.6 Veškerý obsah webových stránek poskytujeme „tak, jak je“ a v podobě, v jaké se zobrazuje. Nečiníme žádná prohlášení ani sliby (výslovné ani předpokládané) v souvislosti s webovými stránkami a jejich obsahem, včetně, mimo jiné, jejich přesnosti, rad a prohlášení poskytovaných na webových stránkách nebo prognóz budoucího vývoje. Proto odmítáme jakoukoliv odpovědnost a závazky v případě, že se na tyto materiály budete spoléhat Vy či jakýkoliv návštěvník webových stránek, popř. osoby, které získají informace o jejich obsahu. Všechna rozhodnutí nebo kroky, které přijmete na základě informací poskytnutých na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, činíte dle svého výlučného uvážení a rizika; v případě nutnosti byste měli využít odborné poradenství. Nic z toho, co je uvedeno v odst. 8, neomezuje Vaše zákonná práva (včetně vašich práv na přiměřený standard služeb).
8.7 V zákonem povoleném rozsahu naše společnost a ostatní členové skupiny společností BAE Systems tímto výslovně odmítají:
8.7.1 veškeré podmínky, záruky či jiná ustanovení, která mohou předpokládat zákony, zvykové právo nebo právo slušnosti;
8.7.2 odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody či ztrátu, která Vám vznikne v souvislosti s webovými stránkami, jinými webovými stránkami, na které odkazujeme, a materiály na nich umístěnými, včetně, mimo jiné, odpovědnosti za (i) ušlý příjem nebo výnosy; (ii) ztrátu obchodních příležitostí; (iii) ušlý zisk nebo smlouvy; (iv) ztrátu očekávaných úspor; (v) ztrátu dat; (vi) ztrátu dobrého jména; (vii) čas promarněný manažerskou nebo kancelářskou činností; (viii) selhání výpočetní techniky; (ix) jinou ztrátu nebo škody vyplývající z trestného činu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jiných okolností, i v případě, kdy je bylo možné předvídat. 
 
9. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY
9.1 Odkazy na webové stránky můžete vytvářet za těchto podmínek:
9.1.1 Odkaz bude obsahovat pouze úvodní stránku webových stránek;
9.1.2 odkaz bude směrovat na Vámi vlastněné webové stránky;
9.1.3 odkaz bude nestranný a legální a nebude využívat či poškozovat naši pověst;
9.1.4 odkaz nebude naznačovat žádnou formu sdružení, souhlasu nebo povolení od naší společnosti, pokud tyto nebudou existovat;
9.1.5 nebudete odstraňovat nebo zakrývat reklamy, upozornění na autorská práva a jiná upozornění na vlastnictví, zákonná práva nebo ochranné známky na webových stránkách;
9.1.6 webové stránky nebudou zobrazovány jako součást jiných stránek.
9.2 Před vytvořením odkazu na webové stránky musíte o takovém odkazu předem písemně informovat naši společnost zasláním e-mailu na naši adresu webmasterplc@baesystems.com.
9.3 Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit Vám udělené povolení na odkaz – Vaší povinností bude okamžitě přestat odkazovat na webové stránky poté, kdy Vás k tomu vyzveme.
 
10. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Čas od času můžeme vkládat odkazy na jiné webové stránky (formou reklamy či jinak). Nevkládáme recipročně odkazy na webové stránky třetích stran pouze proto, že odkazují na naše stránky. Tyto odkazy slouží výhradně pro Vaše snazší vyhledávání a informování. Webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah. Vložení odkazu neznamená, že schvalujeme materiál umístěný na takových webových stránkách nebo jsme spojeni s jejich provozovateli. Uznáváte, že naše společnost nebude účastníkem žádné transakce nebo smlouvy, kterou uzavřete s třetí stranou, a neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost v souvislosti se ztrátou nebo škodami, které Vám mohou využitím takových webových stránek vzniknout. Zavazujete se, že naši společnost nevtáhnete do sporu mezi Vámi a třetí stranou.
 
11. BEZPEČNOST A OCHRANA SOUKROMÍ
11.1 Informace o Vaší osobě zpracováváme v souladu s naším prohlášením o ochraně soukromí. Jste povinni prostudovat si naše prohlášení o ochraně soukromí, které obsahuje důležité informace o použití Vašich osobních údajů a jiné informace o ochraně Vašeho soukromí a našich bezpečnostních postupech a zásadách a je součástí těchto podmínek. Využitím webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů a ručíte za přesnost všech Vámi poskytnutých údajů.
11.2 Můžeme spolupracovat s úřady pro vymáhání práva nebo uposlechnout nařízení soudu, které nám bude nařizovat nebo požadovat sdělení totožnosti nebo místa pobytu osoby, která porušila odst., 4.2 nebo za účelem prevence nebo odhalování trestných činů, popř. zatčení nebo trestního stíhání pachatelů. Mohou existovat další okolnosti, kdy budeme ze zákona nuceni sdělit informace o Vaší osobě nebo Vašem využívání webových stránek.
11.3 Jsme oprávněni prošetřit nahlášené porušení těchto podmínek nebo stížnost a přijmout opatření, která budeme považovat za přiměřená (včetně, mimo jiné, odstranění Vašich informací, vydání varování, pozastavení, omezení nebo zrušení Vašeho přístupu na webové stránky anebo odstranění materiálů z webových stránek). Rovněž si vyhrazujeme právo dle svého uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit, omezit nebo zrušit Váš přístup na tyto webové stránky, pokud budeme mít rozumný důvod předpokládat, že jste porušili omezení uvedená v odst. 4.
 
12. ZMĚNY WEBOVÝCH STRÁNEK
Neustále se snažíme nacházet nové způsoby, jak tyto webové stránky vylepšovat, a pokud to bude zapotřebí, můžeme přístup na webové stránky pozastavit. Také platí, že v určitou chvíli může být materiál na webových stránkách zastaralý; pokud to zákony nevyžadují, nejsme povinni zastaralý materiál aktualizovat.
 
13. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK
Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit. Změny vstoupí v platnost poté, kdy budou uveřejněny na webových stránkách. Vašim využíváním webových stránek po uveřejnění změn vyjadřujete se změnami souhlas.
 
14. ODDĚLITELNOST
Pokud soud nebo regulační orgán shledá libovolné ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevykonatelným, platnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena.
 
15. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Dojde-li mezi Vámi a naší společností ke sporu souvisejícímu s těmito podmínkami, popř. nároku vycházejícím z návštěvy webových stránek nebo s ním souvisejícím, platí zákony Anglie a Walesu, vyjma případu, pokud jste občanem Skotska nebo Severního Irska; v takovém případě platí zákony Skotska nebo Severního Irska (případ od případu). Pokud se rozhodněte žalovat naši společnost u soudu, jste povinni tak učinit v Anglii nebo Walesu; pokud jste občanem Severního Irska nebo Skotska, musíte tak učinit v Severním Irsku nebo Skotsku (případ od případu). Vyhrazujeme si však právo zahájit soudní řízení proti Vaší osobě pro porušení těchto podmínek v zemi, jejíž jste občanem, popř. v jiné relevantní zemi.
 
16. VAŠE DOTAZY
16.1 Máte-li dotaz k materiálům uveřejněným na webových stránkách nebo si přejete nahlásit nepřesnosti nebo chyby nalezené na webových stránkách, popř. máte-li jiné návrhy ke zlepšení jejich obsahu, kontaktujte nás na adrese webmasterplc@baesystems.com.
16.2 Máte-li dotazy k těmto podmínkám, napište nám na níže uvedenou e-mailovou adresu.
16.3 Chcete-li využít materiál uveřejněný na webových stránkách jiným než výše povoleným způsobem, zašlete svou žádost na adresu external.dataprotection@baesystems.com.
16.4 Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv k duševnímu vlastnictví nebo jste se stali předmětem pomluvy, neprodleně nás kontaktujte na níže uvedené adrese a sdělte nám: (i) písemné a ověřitelné informace, že můžete nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka práv k duševnímu vlastnictví nebo osoby, která se brání pomluvě; (ii) povahu urážlivého materiálu, včetně jeho umístění na webových stránkách; (iii) Vaše celé jméno, telefonní číslo a adresu, včetně e-mailové adresy; (iv) Vaše prohlášení, že vznesený nárok je dle Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivý a přesný. Sdělení týkající se nároků zasílejte e-mailem na adresu external.dataprotection@baesystems.com nebo poštou na adresu:  Chief Counsel Intellectual Property & Technology Law, BAE Systems plc, Warwick House, PO Box 87, Farnborough GU14 6YU, United Kingdom.
 
Všechna práva, která nejsou v těchto podmínkách výslovně poskytnuta, si vyhrazuje společnost BAE Systems plc.
 
Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek.
 
Tyto podmínky vstoupily v platnost v září 2012.