Soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí – jak využíváme vaše osobní údaje

Úvod

Tato stránka popisuje zásady ochrany soukromí společnosti BAE Systems plc (dále také „my, nás a naše“) a vysvětluje, jakým způsobem Vaše osobní údaje (tj. veškeré informace o Vás, pomocí kterých Vás lze osobně identifikovat, např. Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) využíváme.

Použitím našich webových stránek www.baesystems.com (dále také „webové stránky“) potvrzujete, že přijímáte ustanovení našich zásad ochrany soukromí. Změny našich zásad ochrany soukromí budou uveřejňovány na této stránce. Pokud budete po uveřejnění změn webové stránky dále používat, znamená to, že se změnami souhlasíte.
 

Kdo jsme

Jsme společnost BAE Systems plc, zapsaná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod IČ: 1470151, se sídlem 6 Carlton Gardens, Londýn, SW1Y 5AD, Spojené království.

BAE Systems plc nahlásila svou činnost Úřadu komisaře pro informace a je registrována v Rejstříku ochrany dat Spojeného království pod č. Z5682726. S otázkami k ochraně údajů, které se týkají webových stránek, nás můžete kontaktovat na adrese Data Protection Contact, BAE Systems plc, Legal Department, Warwick House, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hampshire, GU14 6YU, United Kingdom nebo na e-mailové adrese external.dataprotection@baesystems.com.
 

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

Snažíme se zachovat důvěrný ráz všech osobních údajů, které na webové stránky vložíte. Obecně platí, že webové stránky můžete navštívit bez toho, aniž byste odhalili, kdo jste, nebo poskytli jakékoliv osobní údaje o Vaší osobě.  V některých případech však požadujeme Vaše osobní údaje nebo se můžete rozhodnout poskytnout nám své osobní údaje. Tyto osobní údaje získáme pouze tak, že je dobrovolně vložíte, a vztahují se na ně ustanovení uvedená na této stránce.
 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje o Vaší osobě:

 • údaje, které poskytnete vyplněním formulářů na webových stránkách. Patří sem údaje poskytnuté při registraci za účelem využití oddílů webových stránek určených pouze registrovaným uživatelům (např. oddíly Volná pracovní místa a obchodní informace).
 • V souvislosti s využitím oddílů s volnými pracovními místy na těchto webových stránkách platí speciální Zásady ochrany údajů o pracovních místech naší společnosti, které jste povinni prostudovat a odsouhlasit dříve, než využijete služby dostupné v tomto oddílu webových stránek.
 • Rovněž Vás můžeme požádat o Vaše osobní údaje (např. pokud nahlásíte potíže s webovými stránkami).
 • Pokud nás kontaktujete, písemně, e-mailem nebo jinou elektronickou cestou, jsme oprávněni uchovat záznam o této korespondenci.
 • Podrobnosti o Vašich návštěvách webových stránek, včetně, mimo jiné, údajů o datových přenosech, údajů o lokalitě, weblogů a jiných údajů o komunikaci a prostředků, které využijete v souladu s našimi zásadami použití souborů Cookie.
 

Registrace, hesla a zabezpečení

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo obdržíte identifikační kód uživatele, heslo nebo jiný údaj pro jeden z oddílů dostupných pouze registrovaným uživatelům webových stránek, budete povinni nesdělovat Vaše heslo a uživatelské jméno pro webové stránky jiným osobám – ponesete odpovědnost za veškeré činnosti prováděné za použití těchto údajů. Nemáme prostředky, jak ověřit totožnost osob využívajících webové stránky; neponeseme odpovědnost v případě, že Vaše heslo nebo uživatelské jméno použije jiná osoba.
 
Zavazujete se, že v případě neoprávněného použití Vašeho hesla nebo uživatelského jména, o kterém se dozvíte, nás neprodleně kontaktujete e-mailem na adrese external.dataprotection@baesystems.com nebo telefonicky na čísle +44 (0) 1252 383232. Jsme oprávněni kdykoliv zablokovat identifikační kód nebo heslo uživatele (námi přidělené nebo Vámi zvolené), pokud usoudíme, že jste porušili ustanovení těchto podmínek nebo podmínek použití webových stránek.
 

Elektronická komunikace

Pokud nám poskytnete své osobní údaje přes internet, nebo se pro to rozhodnete, mějte na paměti, že nelze zaručit 100% bezpečnost datových přenosů přes toto médium. Přestože vynaložíme přiměřené úsilí na ochranu poskytnutých osobních údajů, uznáváte, že nejsme schopni zajistit či zaručit bezpečnost všech osobních údajů poskytnutých přes internet; tyto údaje nám poskytujete na vlastní riziko. Jakmile Vaše osobní údaje obdržíme, podléhají přísným bezpečnostním postupům pro jejich uchování a poskytování jiným subjektům, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto údajům a dodržela se ustanovení britského zákona o ochraně údajů z roku 1998. Pokud dojde k neúmyslnému úniku osobních údajů navzdory našim bezpečnostním opatřením, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom tento únik omezili a napravili, nicméně v zákonem povoleném rozsahu neponeseme žádnou odpovědnost za neúmyslný únik osobních údajů.
 

Jak využíváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme používat v souladu s ustanoveními britského zákona o ochraně údajů z roku 1998.
Prostřednictvím webových stránek shromažďujeme Vaše osobní údaje za těmito účely:
 • umožnit Vám využívat funkce webových stránek určené pouze registrovaným uživatelům a stahovat příslušné obchodní informace, pokud o ně projevíte zájem;
 • zajistit, aby se Vám a na Vašem počítači obsah webových stránek co nejlépe zobrazil;
 • poskytnout Vám informace, které od nás požadujete, nebo o kterých se budeme domnívat, že Vás mohou zajímat, pokud jste vyslovili souhlas se zasíláním těchto informací;
 • informovat Vás o změnách webových stránek a obchodních informací, které se Vás mohou týkat.
 
Pokud nechcete, abychom uvedeným způsobem využívali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese: Data Protection Contact, BAE Systems plc, Legal Department, Warwick House, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hampshire, GU14 6YU, United Kingdom nebo na e-mailové adrese external.dataprotection@baesystems.com.
 

Soubory Cookie a IP adresy

Pro účely správy systému můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně Vaší IP adresy, operačního systému a druhu prohlížeče, jsou-li takové údaje zjistitelné. Tyto statistické údaje o činnostech a zvyklostech uživatelů při prohlížení našich stránek Vás neidentifikují jako jednotlivce. Podrobnosti najdete v našem prohlášení o využití souborů Cookie.
 

Poskytneme Vaše osobní údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám v těchto případech:
 • Prodáme nebo koupíme některou společnost – v takovém případě můžeme poskytnout Vaše osobní údaje potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu této společnosti.
 • BAE Systems plc nebo podstatnou část jejího majetku získá třetí strana – v takovém případě budou osobní údaje v držení naší společnosti jedním z převáděných aktiv.
 • Pokud to požaduje zákon, jsme povinni poskytnout nebo zveřejnit Vaše osobní údaje za účelem prosazení nebo uplatnění našich podmínek použití a jiných dohod, popř. k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti BAE Systems plc nebo člena skupiny firem BAE Systems, našich zákazníků či jiných subjektů;
 • třetí strana nám poskytuje služby, které mohou souviset s Vaším využitím stránek, např. se může jednat o dodavatele IT služeb nebo personální agenturu.
 

Předáme Vaše osobní údaje do zámoří?

Bude-li to nutné za účelem jejich uložení nebo zpracování, Vaše osobní údaje mohou být předány do zámoří některému z našich zastoupení nebo společnosti ve skupině BAE Systems, tj. našim dceřiným společnostem nebo společnosti, ve které držíme většinový podíl, a jejím dceřiným společnostem, jak je definováno v odst. 1159 britského zákona o obchodních společnostech z roku 2006. Některé z těchto zastoupení se mohou nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (zkráceně "EHP"), které nemají přijaty dostatečně podrobné zákony o ochraně údajů, v porovnání s obdobnou legislativou EHP.  Proto souhlasíte, že Vaše osobní údaje, v elektronické nebo fyzické podobě, mohou být dle potřeby uloženy, předány nebo zpřístupněny i v jiných zemích nebo jiným subjektům. Vynasnažíme se však zajistit stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, jako kdyby byly uloženy ve Spojeném království.
 

Jak postupovat v případě dotazu nebo stížnosti

 • Jste oprávněni kdykoliv si vyžádat kopii všech Vašich osobních údajů, které má naše společnost nebo třetí strana v držení a které jste zadali na těchto webových stránkách. Žádost je nutné zaslat písemně na naši adresu uvedenou níže; za tuto službu můžeme účtovat menší poplatek.
 • Chceme zajistit, aby Vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Můžete nás požádat o opravu nebo výmaz osobních údajů, které považujete za nepřesné, na adrese external.dataprotection@baesystems.com.
 • Tyto podmínky můžeme kdykoliv měnit – změny vstoupí v platnost v okamžiku jejich uveřejnění na webových stránkách. Proto Vám doporučujeme tyto podmínky pravidelně kontrolovat. Významné změny ve způsobu zpracování osobních údajů budou uveřejněny formou oznámení na webových stránkách.
 • Budete-li mít jiné dotazy nebo připomínky ke způsobu zpracování Vašich osobních údajů naší společností nebo třetí stranou, napište nám je na níže uvedenou adresu.
 

Odkazy na jiné webové stránky

Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na osobní údaje shromažďované na našich webových stránkách. Jiné webové stránky, se kterými mohou být naše webové stránky propojeny formou odkazu, nemusí mít vytvořeny zásady ochrany údajů. Nad takovými webovými stránkami nemáme pravomoc ani kontrolu. Použití jiných webových stránek nebo zadávání osobních údajů na takové stránky provádíte na Vaše osobní riziko a vztahují se na ně jejich prohlášení a zásady ochrany údajů.
 

Kontakty

Chcete-li se na nás obrátit s dotazem, připomínkou nebo stížností ke způsobu, jakým shromažďujeme, využíváme nebo uchováváme Vaše osobní údaje zadané na těchto webových stránkách, kontaktujte nás na adrese: Data Protection Contact, BAE Systems plc, Legal Department, Warwick House, Farnborough Aerospace Centre, Farnborough, Hampshire, GU14 6YU, United Kingdom nebo na e-mailové adrese external.dataprotection@baesystems.com.
 
Toto prohlášení o ochraně údajů vstoupilo v platnost v září 2012.